Voor Scholengemeenschap;


BHV / ARBO;

Uw scholengemeenschap heeft vergunningen nodig en dient de noodzakelijke documenten in orde te hebben. Te denken valt ondermeer aan;gebruiksvergunning, milieuvergunning, nood-/BHV plan, legionellabeheer.

Bij een Scholengemeenschap dient de BHV organisatie in orde te zijn PER LOKATIE.

Kostenbesparende gedachte is vaak ; 1 BHV plan voor het hele Scholengemeenschap.
Echter; U dient per locatie een BHV-plan te hebben.

COMP
TEK TEKENBURO & VASTGOEDBEHEER kan diensten aanbieden om per lokatie een BHV plan op te stellen. Wij maken een inventarisatie, bekijken de lokatie en bespreken met het BHV-team de bijzonderheden.

In het document welk conform de NEN-norm is opgesteld komen informatie te staan per lokatie.

In het BHV-document (soms ook wel ; 'Ontruimingsplan' genaamd) komt onder meer informatie over alarmering, bommelding, overval, enz.
Per afdeling wordt een taak-omschrijving gemaakt.
Er wordt vermeld waar de Verzamelplaats en Opvangplek is, waarschuwingsadressen, telefoonnummers van lokale hulpdiensten, enz.

E.e.a. ook verduidelijkt door plattegrond tekeningen (welk doorgaans een kopie is van een ontruimingsplattegrond per bouwdeel of etage), luchtfoto of omgevingstekening ter orientatie.

COMPTEK TEKENBURO & VASTGOEDBEHEER verzorgt deze BHV-documenten met als extra enkele controle-lijsten welk bij een externe controle verduidelijken wat men zoal aan de zgn. zorgplicht gedaan heeft met betrekking tot de veiligheid.
Behalve ondersteuning bij het tot stand komen van uw BHV-organisatie kunnen wij ook ondersteuning geven in maandelijkse controles; noodverlichting, vluchtwegverlichtng, vluchtdeuren, NEN 3140 / 1010 inspecties, dakinspecties, onderhoudszaken.

Heeft u een Facilitair Software programma, dan kunnen wij de nodige informatie aanleveren voor vierkante meters, volumes, maatvoeringen. U beheerst uw budget aan de hand van de aangeleverde kengetallen.

Ook kunnen wij in kaart brengen wat zich waar bevindt door plattegronden te maken en uw pand te voorzien van ruimte nummering.

Legionellabeheer;

Legionella beheersplan en Risico Inventarisatie van uw pand dient voorzien te zijn van een
iso-metrische tekening met daarop aangegeven de (drink-) waterinstallatie met daarbij aangegeven de aanwezige beveiligingsappendages.

Inmiddels heeft
COMPTEK TEKENBURO & VASTGOEDBEHEER voor diverse schoolgemeenschappen verouderde tekeningen in orde gemaakt door revisiewerk er op uit te voeren of zelfs geheel nieuwe installatie-tekeningen te vervaardigen.

De tekeningen zijn een onderdeel van het Legionella-beheersplan.
VROM zal in de toekomst eisen dat een Risico-Inventarisatie in het vervolg alleen nog maar gemaakt mag worden als alle documenten aanwezig zijn.
Het legionella-beheersplan bestaat ondermeer uit: tappunt inventarisatie (ook aangegeven op tekening: tappuntnummer en locatie), iso-metrische tekening, monstername rapportages, meetregistraties, keerklep-controle registratie, spoelrapportages, installatie-aanpassingen.

Voor het beheer kunt u bijvoorbeeld denken aan de schoolvakantieperiodes. Dit zijn de periodes waar vele tappunten langer dan 4 dagen niet gebruikt worden, waardoor kans op een besmetting procentueel vele malen hoger is dan de periode gedurende de lesdagen.

Na constatering van een legionellabesmetting kan
COMPTEK TEKENBURO & VASTGOEDBEHEER zorgdragen voor de reiniging van u drinkwaterinstallatie.

COMPTEK TEKENBURO & VASTGOEDBEHEER kan voor uw pand een Risico Inventarisatie opstellen en aan de hand hiervan een Legionella Beheersplan maken.

Ook bieden wij monstername aan tegen een voordelig tarief.

Kortom;
Wij bieden een totaal pakket aan !
Verder kunnen wij verzorgen;
                            

                            
- Aanvraag vergunning
                             - Aanvalsplan Brandweer
                             - Bedrijfsnoodplan
                             - Ontruimingsplan
                             - Ontruimingsplattegrond / Vluchtplan
                             - NEN inspecties
                             - Legionella beheersplan
                             - Gebouw-inspecties
                             - Meerjaren Onderhoudspla
n
                             - Keuringen klimmateriaal
 
TEKENBURO & VASTGOEDBEHEER
Vluchtplan volgens NEN 1414