Voor de verantwoordelijke;

Keuringen trappen, ladders, rolsteigers;

COMPTEK TEKENBURO & VASTGOEDBEHEER is gecertificeerd en heeft de vakbekwaamheid in huis om al uw ladders, trappen en rolsteigers voor u te keuren en te certificeren volgens Warenwet besluit draagbaar klimmateriaal en NEN 2484 (ladders en trappen), NEN 2718 (rolsteigers) normen.
Het komt er op neer dat U als verantwoordelijke zorg moet dragen dat de aanwezige klimmaterialen binnen uw bedrijf minimaal 1x per jaar gekeurd dient te worden (afhankelijk gebruiksfrequentie en werkomgeving)

De totale keuringskosten hangt af van aantallen en de staat van de ladders en trappen, echter wij werken met een uur-tarief van € 38,00.

Elk geinspecteerd klimdeel krijgt een inspectierapport en op het klimmateriaal wordt een keuringssticker aangebracht. Beiden hebben een zelfde ID-nummer.

Belangrijk is dat U als firmant continuiteit binnen uw bedrijf heeft en daarom uw klimmiddelen niet kunt missen.
Het gemis is de oorzaak dat klimmiddelen niet gekeurd worden.
Daarom keurt
COMPTEK TEKENBURO & VASTGOEDBEHEER ook in de avond-uren en in de weekeinden.

Indien vooraf bekend is welke merken klimmaterialen ter keuring worden aangeboden en wij hiervoor onderdelen voorradig hebben verrichten wij ter plaatse reparaties uit op basis van nacalculatie.

Voor uw verzekering en bedrijfsadministratie kunnen wij een keuringsrapport opstellen waarin onze bevindingen worden vermeld.
De rapportage kosten zijn afhankelijk van de aantallen gekeurde klimmaterialen, maar varieerd van € 75,00 - € 250,00.ARBO;

U heeft waarschijnlijk de handige (keuken-)trap, opstapje, ladder of misschien wel een rolsteiger in uw pand.
Dit zijn de klimmateralen welk minimaal jaarlijks onderworpen dienen te worden aan een keuring.

U, als verantwoordelijke wilt niet dat U geconfronteerd wordt met een schadeclaim van uw medewerker of ingehuurde externe omdat U ondeugdelijk klimmateriaal heeft aangeboden !

Via keuring, keuringsrapport en evt. herstelrapportages kunt u aantoonbaar maken dat U er alles aan doet om een veilige werkomgeving te creeëren binnen uw bedrijfsvoering aangaande het gebruik van klimmaterialen.

Klimmaterialen zoals ladders, trappen en rolsteigers vallen onder de Warenwet. Voor het keuren van ladders en trappen worden de NEN-2484 / NEN EN 131 gehanteerd. Voor rolsteigers hanteren wij NEN EN 1004.


COMP
TEK TEKENBURO & VASTGOEDBEHEER kan hierin iets voor u betekenen.

Uitleg regelgeving:

De volgende teksten uit het arbeidsomstandigheden besluit hebben betrekking op de keuring: (Bron: Arbeidsomstandighedenbesluit, Artikel 7)

Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd. [Artikel 7.4a lid 3]

Keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling. [Artikel 7.4a lid 5]

Schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet. [Artikel 7.4a lid 6]

Het eerste tot en met het vijfde lid zijn niet van toepassing op steigers waarop artikel 7.34 van toepassing is. [Artikel 7.4a lid 8]

De veiligheid van de constructie van een steiger wordt regelmatig door een ter zake deskundig persoon gecontroleerd doch in ieder geval vóór de ingebruikneming en verder na iedere wijziging in de constructie van de steiger, na iedere periode waarin de steiger niet is gebruikt, na abnormale weersomstandigheden alsmede na iedere andere gebeurtenis waardoor de veiligheid van de constructie van de steiger mogelijk is aangetast. [Artikel 7.34 lid 2]

Concreet betekent dit dat u alle klimmaterialen op veiligheid dient te laten inspecteren door iemand die bevoegd is dit te doen. Deze bevoegde persoon beslist tevens wanneer het klimmateriaal opnieuw geïnspecteerd moet worden. Dit is minimaal 1 maal per jaar, echter bij intensief gebruik kan dit meer dan eens zijn. Onze medewerkers zijn in het bezit van alle benodigde certificaten en trainingen om deze inspecties uit te voeren en u uitgebreid in te lichten hierover.
TEKENBURO & VASTGOEDBEHEER